Mei Fun or Chow Fun 

36

Vegetable Mei Fun or Chow Fun

$8.50

37

Chicken Mei Fun or Chow Fun

$8.75

38

Pork Mei Fun or Chow Fun

$8.75

39

Shrimp Mei Fun or Chow Fun

$9.25

40

Beef Mei Fun or Chow Fun

$9.25

40a

Singapore Mei Fun ( Spicy)

$9.75